ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 9.00 น. - 11.30 น.
อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เวลา 13.00 น.- 15.30 น.
อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน