ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
              
               ๑ สิงหาคม ๒๔๖๖ เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลชาวเหนือ”  เปิดสอนชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๓ 
               พ.ศ. ๒๔๘๒ ตำบลชาวเหนือยุบรวมกับตำบลบ้านไร่ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านไร่ ๒ (วัดชาวเหนือ)
                พ.ศ. ๒๔๙๕ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดชาวเหนือ” โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดชาวเหนือ เป็นสถานที่เรียน
                ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๙  โอนจากการศึกษาประชาบาล มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
                พ.ศ.  ๒๕๒๔  โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
                พ.ศ.  ๒๕๓๔  เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
สถานที่ตั้ง    
                  โรงเรียนวัดชาวเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑/๑ หมู่ ๗ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์  ๗๐๑๓๐  โทรศัพท์  ๐ ๓๒ ๒๕๕๙๖๒ 
                 
                  website  http://www.chaonuea.net

                  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๒

                  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
                
มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ซึ่งประกอบด้วย
                  ๑.  ที่ดินของวัดชาวเหนือ จำนวน ๔ ไร่   งาน ๗๕ ตารางวา
                  ๒.  ที่ดินราชพัสดุ (โรงเรียนจัดซื้อเอง) จำนวน  ๗ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา
 
วิสัยทัศน์
                  
               โรงเรียนวัดชาวเหนือ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยี

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นคุณธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
พันธกิจ
 
             1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
                
                 ขั้นพื้นฐาน

             2. จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

             3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
           
                 พอเพียง

              4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ


 
ปรัชญาของโรงเรียน
            “ความรู้ดี  มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม”
 
คำขวัญของโรงเรียน
                    “รักการเรียน เพียรทำงาน สมานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 
 
สีประจำโรงเรียน
              สีแดง 
 
อักษรย่อของโรงเรียน
                        ช.น. สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ – ๒
                        ม.ช.น. สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ 
 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
        อาคารเรียน         จำนวน ๖   หลัง ๓๑ ห้อง      
                         อาคารอเนกประสงค์   จำนวน ๒   หลัง             
                         บ้านพักครู      จำนวน ๓   หลัง        
                         บ้านพักพนักงานบริการ   จำนวน   ๑   หลัง                       
                         ส้วม          จำนวน ๘   หลัง ๓๑ ที่นั่ง