ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสาร IRC โรงเรียน
>25 ส.ค.64 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดชาวเหนือ ครั้งที่ 4/2564 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 38084
เอกสารงานทั่วไป
เอกสารใช้เงิน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 26
โครงการบริหารงานทั่วไป 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 874.58 KB 57
งาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.82 KB 2914
2928
เอกสารการใช้อาคารสถานที่ราชการ โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.26 KB 2980
เอกสารงานวิชาการ
โครงการงานบริหารวิชาการ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 47
เอกสารงานงบประมาณ
โครงการงานบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.19 KB 58
ใบขออนุญาติใช้เงิน1และ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.98 KB 133
เอกสารทำมือ (วัสดุ ครุภัณฑ์ปรับปรุง ซ่อมแซม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 133
โครงการงานบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 1009.29 KB 2999
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 2997
เอกสารงานบุคคล
โครงการงานบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.09 KB 57
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.25 KB 2993
เอกสารสำหรับผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.56 KB 2347
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.76 KB 2364
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 2364
คำร้องขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนวัดชาวเหนือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.62 KB 2347
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนวัดชาวเหนือ Word Document ขนาดไฟล์ 36.73 KB 2352
ใบสมัครรับนักเรียนโรงเรียนวัดชาวเหนือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 2349
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อสอบโรงเรียนวัดชาวเหนือ Word Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 48258