ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสาร IRC โรงเรียน
25 ส.ค.64 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดชาวเหนือ ครั้งที่ 4/2564 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 37952
เอกสารงานทั่วไป
งาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.82 KB 2802
2806
เอกสารการใช้อาคารสถานที่ราชการ โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.26 KB 2865
เอกสารงานงบประมาณ
ใบขออนุญาติใช้เงิน1และ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.98 KB 3
เอกสารทำมือ (วัสดุ ครุภัณฑ์ปรับปรุง ซ่อมแซม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 11
โครงการงานบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 1009.29 KB 2861
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 2865
เอกสารงานบุคคล
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.25 KB 2863
เอกสารสำหรับผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.56 KB 2240
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.76 KB 2240
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 2240
คำร้องขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนวัดชาวเหนือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.62 KB 2239
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนวัดชาวเหนือ Word Document ขนาดไฟล์ 36.73 KB 2242
ใบสมัครรับนักเรียนโรงเรียนวัดชาวเหนือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 2241
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อสอบโรงเรียนวัดชาวเหนือ Word Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 48136