คณะผู้บริหาร

นายปริญญา แทวแดง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา