คณะผู้บริหาร

นายวัชรินทร์ เหลืองนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปริญญา แทวแดง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา