คณะผู้บริหาร

นายวัชรินทร์ เหลืองนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอาภรณ์ โฆสิตาภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประทุม เทียมเมือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา