ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอด (อร่าม) สรรพอุดม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค.2470 ถึง 2 เม.ย.2483
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ ศรีนาค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 เม.ย.2483 ถึง 30 เม.ย.2504
ชื่อ-นามสกุล : นายช่อ ศรีคง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ค.2504 ถึง 31 ก.ค.2504
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยัง นวมดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค.2504 ถึง 26 ธ.ค.2520
ชื่อ-นามสกุล : นายไกร ตราบดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มี.ค.2521 ถึง 21 เม.ย.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 เม.ย.2528 ถึง 31 มี.ค.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสมอาจ รัตนมุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ก.ย.2547 ถึง 30 ก.ย.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง ภู่เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค.2553 ถึง 30 ก.ย.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศูจน์ มีไปล่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธ.ค.2554 ถึง 30 ก.ย.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ เหลืองนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ก.พ.2563 ถึง ปัจจุบัน