ปฐมวัย

นางสุนีย์ สัยเขียนวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ครู คศ.3

นางสมพิศ ทับทอง
ครู คศ.3

นางสาวพรทิวา หาญวัฒนะพาณิชญ์
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรณี เจริญสุข
ครูผู้ช่วย