กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิตรลดา หิรัญรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางลักขณา อาสนะเวศ
ครู คศ.2

นางสาวสายสุดา ตราบดี
ครู คศ.2