กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิตรลดา หิรัญรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลักขณา อาสนะเวศ
ครู คศ.2

นางสาวสายสุดา ตราบดี
ครู คศ.2