กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิราพร แฮ้พฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเบญจพร รอดทวีผล