กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิราพร แฮ้พฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเบญจพร รอดทวีผล
ครู คศ.1