กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาภรณ์ โฆสิตาภา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอริศา อิ่มรส
ครู คศ.2

นางสาวทัศนีย์ จักรกลัด
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ สุทธิประเสริฐ
ครู คศ.2