กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพิรานันท์ ฐิติวรณ์พรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวประภัสสร จันทรชิด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปราณี วิมลวงศ์สกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุนิสา ขุนไกรวงษ์
ครูอัตราจ้าง