กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกฤษณา สันติอารีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ หมื่นรักษ์
ครู คศ.3