กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกราช วงศ์โอภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ