กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกิตติพงษ์ สี่หมื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญนันท์ บุญอิ่ม
ครูผู้ช่วย