กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกิตติพงษ์ สี่หมื่น
ครู คศ.2

นางสาวพิชญนันท์ บุญอิ่ม
ครูผู้ช่วย