กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประทุม เทียมเมือง
ครู คศ.3

นางสาวภัททิยา เตียงเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ครู คศ.2

นางสาวกานต์มณี ใจมั่น
ครูอัตราจ้าง