กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัททิยา เตียงเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ครู คศ.2

นางสาวกานต์มณี ใจมั่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทราวดี ทรัพย์งาม
ครูอัตราจ้าง