คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตน์วดี เมืองอินทร์
ตำแหน่ง : นายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐนนท์ ทิมพิทักษ์
ตำแหน่ง : รองนายกสภานักเรียน และหัวหน้ากลุ่มงานด้านความสะอาดและสุขอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา แม้นรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานด้านกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคุณากร แซ่เฮ้ง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานด้านสวัสดิการและความปลอดภัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรีชญา พงษ์ไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสโรชา ผิวใสยา
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปอระเมศ ปลื้มจิตร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเปรมฤทัย พงษ์ผึ้ง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ้เด็กชายธวัชชัย ภู่พูล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรนกฤต เผือกแตง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรวีโรจน์ เฉลิมหมู่
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธเนศ ล้วนรอด
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษณะ พวงกล่อม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหทัยรัตน์ ไทยสงวน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรภัทร อ้นทอง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายลักขณา ประจงใจ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูวนาท แสงงาม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชราภา ศรเจริญสมบัติ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนภรณ์ แสงพลอย
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริพร จีนโก๊ว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2